การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ประเทศพม่า

สำนักงานฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางประเทศพม่าได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่จะเป็นไปตามระบบการจดทะเบียนสากลที่มีการจัดจำพวกของสินค้า/บริการ และมีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่นี้จะมีผลเป็นการยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบเดิมทั้งหมดที่เจ้าของได้เคยยื่นไว้โดยการนำส่งหนังสือแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองที่ประเทศพม่าก็จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเข้าไปใหม่ทั้งหมดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศพม่า (“กรมทรัพย์สินฯ”) กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ ระยะเวลาการเปิดรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

(1). ช่วงเวลาเปิดรับคำขอเฉพาะผู้จดทะเบียนไว้ตามระบบเดิมและผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าอย่างแท้จริง (“Soft Opening Period”)

ทางกรมทรัพย์สินฯ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามระบบเดิมและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แม้ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามระบบเดิมแต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศพม่าอย่างแท้จริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิยื่นคำขอใหม่ภายใต้สิทธิเดิมของตนได้ก่อนบุคคลภายนอกทั่วไปภายในช่วงเวลา “Soft Opening Period” ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และจะสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าววันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้สิทธิในการยื่นคำขอใหม่ภายในช่วงเวลา “Soft Opening Period” นั้นจะได้รับเลขที่คำขอ (Application No.) และวันที่ยื่นคำขอ (Filing  Date) ในวันที่กรมทรัพย์สินฯเปิดทำการเป็นวันแรก (Grand Opening Day)

เอกสารและข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้

  • รูปเครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจน
  • ชื่อ ที่อยู่ ปัจจุบันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  • รายการสินค้า/บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดจำพวกสากล (Nice Classification)
  • สำเนาหนังสือแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) โดยรายการสินค้าและรูปเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองจะเป็นไปตามสิทธิเดิมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
  • สำเนาประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประเทศพม่า หรือ หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศพม่า (หากมี)
  • หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริงในประเทศพม่า พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศพม่า หลักฐานแสดงการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ เอกสารแสดงการชำระภาษี  ใบเสร็จรับเงิน (หากมี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรมทรัพย์สินฯจะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในภายหลัง)

(2). ช่วงเปิดรับคำขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ (“Grand Opening Period”)

หลังจากที่ช่วงเวลาของ “Soft Opening Period” ครบกำหนดลงแล้ว ทางกรมทรัพย์สินฯก็จะกำหนดวันเพื่อเปิดทำการอย่างเป็นทางการ (“Grand Opening Day”) เพื่อเริ่มเปิดรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่จากบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง เนื่องจากในขณะนี้ ทางกรมทรัพย์สินฯยังไม่ได้มีการประกาศแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการในส่วนของรายการเอกสารและค่าธรรมเนียมราชการ ดังนั้น สำนักงานฯ จะทำการแจ้งรายละเอียดในส่วนนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้ท่านทราบโดยเร็วต่อไป

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในช่วง Soft Opening Period แต่ยังมิได้แจ้งมายังสำนักงานฯนั้น สำนักงานฯขอให้ท่านมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานฯโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ประสานไปยังสำนักงานตัวแทนประเทศพม่าให้เตรียมดำเนินการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับสำนักงานฯได้ทันที หรือ อีเมล์มาที่ ipgroup@ilct.co.th