การยกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับ ROH (Regional Operating Headquarters), IHQ (International Headquarters), และ ITC (International Trading Center)

การยกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับ ROH (Regional Operating Headquarters), IHQ (International Headquarters), และ ITC (International Trading Center)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการยกเลิกสิทธิประโยชน์ภาษีสำหรับ ROH (Regional Operating Headquarters), IHQ (International Headquarters), และ ITC (International Trading Center) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (Download pdf)